Bærekraftsrapport

Mål 2 – utrydde sult
Mål 3 – God helse og livskvalitet

En satsing i blå næring og på havets ressurser er en av nøklene for å bidra til å dekke proteinbehovet i verden på en bærekraftig måte. God fiskevelferd og høy overlevelse på fisk som transporteres og behandles er en viktig faktor for å nå dette målet.

Mål 9 – Industri, innovasjon og infrastruktur

Kontinuerlig forbedring av drift og utstyr igjennom innovasjon og investering i ny teknologi er et kjernesatsingsområde i Rostein.

Mål 11 – Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Vi har et brennende engasjement for at akvakulturnæringen gjennom samarbeid, innovasjon, vekst og bærekraft skal nå sitt potensiale. Virksomheten er tuftet på sterk lokal forankring og bidrar til utvikling av kystsamfunnet.

Mål 14 – Livet i havet

Livet i havet er vårt levebrød, og god forvaltningspraksis skal være gjennomgående i våre driftsrutiner og operasjonsmetoder.

Last ned hele dokumentet her