Rostein med nesten 100% overlevelse under behandling av lakselus!

Det har i flere år pågått en kamp mot lakselus i havbruksnæringen. Lakseoppdrettere, leverandører av utstyr, rederier og verft har ønsket løsninger hvor en effektivt fjerner parasitter samtidig som fiskevelferd og havmiljø er godt ivaretatt. En rekke metoder og utstyrsvarianter har vært benyttet på en årelang utviklingsreise og den første positive effekten var betydelig reduksjon av kjemikalier til behandling av fisken. Men fiskevelferden har ikke vært akseptabel da metodene ble tatt i bruk i større omfang rundt 2015-2016. Dette har derfor vært en problemstilling som en samlet næring har jobbet hardt med å bedre.

Brønnbåter er spesialtilpasset for å løfte fisk ut av sjøen og er nå blitt førstevalget i kampen mot lakselusa. Skånsomt løftes fisk inn i fartøyet og behandling kan skje om bord uten utslipp til miljøet. Rostein har fått eksterne spesialister til å gjennomføre et studie for to av rederiets mest brukte fartøy til såkalt termisk behandling – altså behandling i lunket vann. De to fartøyene utfører tjenester i et åpent marked og ble valgt for å gi rederiet et godt informasjonsgrunnlag for å studere data fra utførte behandlinger.

Data ble innhentet fra kundene gjennom en 12 måneders periode og media overlevelse var rapportert til 99,76% innenfor en tidsperiode på 0-2 dager etter utført behandling. Dette representerer store fremskritt i arbeide med bedre utstyr, mer kunnskap, bedre rutiner i forkant av behandlinger og fokus på fiskevelferd.

Videre viste studien at etter 0-6 dager etter utført behandlingen var median overlevelse på 99,59% - eller 99,65% korrigert for rapportert dødelighet før behandlingen var igangsatt.

Selv om hensikt med studien var å finne sammenhenger i store datamengder som kan brukes til å finne ytterligere forbedringer, så er det oppløftende å se at arbeidet bærer frukter. Studien viste også en variasjon i overlevelse og gav nyttige indikasjoner på mulige årsaker, slik at hendelser med lavere overlevelse har dannet grunnlag for nye utbedringer og justering av metoder.

Kundene stiller høye krav til god fiskevelferd fra leverandørindustrien og dette gjør at forbedringsarbeid pågår fortløpende. Rostein har i etterkant av studien gjort ytterligere oppgraderinger og vi ser at kundene i mindre grad benytter termiske behandlinger alene uten kombinasjon med andre løsninger. Blant annet velges ofte ferskvannsbad og denne metoden kan også gjerne kombineres med lunkent vann eller i andre kombinasjoner. På denne måten ser vi at velferden bedres ytterligere i næringen.

Måten næringen har utviklet og tatt i bruk ny teknologi er oppløftende og kan nok beskrives som en revolusjon når en ser omfanget og hvor få år omstillingen har tatt. Likevel er det viktig å være bevisst på at overlevelse i seg selv ikke er et godt mål for velferd alene. Velferden kan være redusert selv med høy overlevelse og vi som leverandør er i lag med fiskehelsepersonell hos våre kunder veldig oppmerksom på løpende overvåkning av velferden. Ikke minst er det viktig at kundene har tilgang på tilstrekkelig kapasiteter og kan velge mellom flere metoder, slik at hver fiskegruppe blir tildelt den mest egnede metoden for parasittbehandling. For ikke så mange år siden var mangel på kapasitet og varianter en utfordring, men nå som kapasiteter har fått tid til å bli bygget opp i næringen så forventer vi at dette gir positive utslag i nasjonale statistikker.

Det er viktig å av og til kunne stoppe opp og glede seg over milepæler og fremskritt. Dette er vel fortjent honnør til alle arbeidsfolkene som har stått på for å få næringen dit den er i dag. Likevel ser vi at det er ytterligere potensiale til forbedringer og jobber utrettelig videre med dette.

Flere artikler